Oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenia dopasowane indywidualnie

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • ZK – Ubezpieczenie Zielona Karta , obowiązuje poza krajami Unii.
 • AC – Ubezpieczenie Auto Casco
 • OC AC NNW ASS – Ubezpieczenie Pakietowe
 • NNW – Ubezpieczenie kierowcy i pasażerów
 • ASS – Ubezpieczenie Assistance

Dodatkowo można ubezpieczyć:

 • Ubezpieczenie mini casco
 • OP – Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • BP – Bagaż podróżny
 • Szyby samochodowe
 • Stałą sumę Ubezpieczenia
 • Ochronę utraty zniżki w OC i AC
 • Utratę i zniszczenie kluczyków

AC chroni Twój samochód wraz z jego wyposażeniem i obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia się pojazdów
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami, przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
 • kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia
 • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie
 • pożaru, wybuchu, zatopienia, gradobicia, huraganu i innych żywiołów
 • NOWOŚĆ ! ubezpieczenia All-Risk (są to wszystkie możliwe ryzyka, nie tylko te wymienione powyżej, np.: pęknięcie szyby od słońca i inne)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW

Chroni Ciebie jako kierowcę i Twoich pasażerów przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie Assistance – ASS

Gwarantuje pomoc Tobie i pasażerom, kiedy będziesz miał problem z samochodem, w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu, w postaci holowania, parkowania pojazdu, naprawy w przypadku awarii, dostarczenia paliwa, itp.

Zielona Karta

Zapewni Ci ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom, obejmuje również zniszczenie mienia w ruchu zagranicznym.

Majątek

Co ubezpieczamy:

 • Mieszkanie lub dom i stałe elementy,
 • Mury lub stałe elementy,
 • Ruchomości domowe (Wnętrze) – ubezpiecz ruchomości w mieszkaniu: meble, agd , TV, ubrania, rzeczy osobiste, artykuły gospodarstwa domowego: pościele, ręczniki, dywany, sztućce, zastawy stołowe, naczynia itp.
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (szkody spowodowane przez Ciebie innym) – na wypadek gdybyś zalał sąsiada, ale również w innych sytuacjach życia prywatnego np.: zrzucisz coś w hipermarkecie, jadąc rowerem wpadniesz na kogoś, twój pies pogryzie sąsiada itp.

Dzięki ubezpieczeniu mieszkania lub domu chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi,
 • kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • przepięcia,
 • wandalizmu,
 • aktów terroru,
 • stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • rozboju poza miejscem ubezpieczenia tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego oraz przedmiotów w nich się znajdujących a także odzieży wierzchniej.

Domki letniskowe:

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie dom letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome.

Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Polisa chroni nie tylko sam domek letniskowy, ale także towarzyszącą mu zabudowę (budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, mienie ruchome). Nieruchomość
i elementy stałe są chronione w razie ognia i zdarzeń losowych, elementy ruchome od kradzieży z włamaniem.

Ochroną objęte jest mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy domku od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi (nie spowodowanego działalnością ludzką usuwania ziemi na stokach), zapadania się ziemi, lawiny, zalania.

Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można chronić mienie od szkód powstałych w wyniku: kradzieży z włamaniem i rozboju.

Turystyka

Wyjeżdżasz za granicę? Koniecznie pomyśl o ubezpieczeniu!
Ubezpieczenie Turystyczne to kompleksowa pomoc w podróży.

Co pokrywa:

 • koszty leczenia,
 • pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne, ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw,
 • leczenie stomatologiczne,
 • koszty transportu i repatriacji z zagranicy do Polski,
 • koszty ratownictwa i poszukiwania,
 • assistance – organizacja pokrycia kosztów leczenia, transportu i repatriacji, poinformowanie rodziny.

Ubezpieczenie obejmować może również:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest to pokrycie szkód wyrządzonych podczas podróży zagranicznej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone innym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego pokrywa szkody jakim uległ Twój bagaż na skutek: kradzieży, rabunku, zaginięcia na lotnisku, zdarzeń losowych tj.: deszcz, grad, huragan, lawina, itp.

Jak to działa?

 • Wystarczy że skontaktujesz się z Całodobowym Centrum Alarmowym.
 • Kontakt w języku Polskim.
 • Centrum Alarmowe pokieruje Cię krok po kroku jak postępować w razie zdarzenia objętego polisą.
 • Nie musisz wyjmować swoich własnych pieniędzy. Polisa pokryje wszelkie koszty związane ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem.

NNW INDYWIDUALNE ORAZ SZKOLNE

Ubezpieczenie NNW jest skierowane do placówek oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki wychowawcze i szkoły wyższe) oraz osób indywidualnych. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu.

Zdrowotne

Przykładowy zakres ubezpieczenia:

 • nielimitowane konsultacje lekarskie wszystkich lekarzy specjalistów (z wyłączeniem stomatologii i psychiatrii), w gwarantowanym terminie oczekiwania na wizytę,
  • w ciągu 24 godzin – do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry,
  • w ciągu 5 dni – do lekarza specjalisty (bez skierowania od internisty),
 • konsultacje profesorskie,
 • badania diagnostyczne – bez limitów i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym,
  • badania diagnostyczne – pełen zakres badań USG (z wyłączeniem badań w technologii 3 i 4D), pełny zakres badań EKG i RTG,
  • badania endoskopowe – gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia,
  • badania histopatologiczne, hormonalne, immunologiczne, serologiczne, alergologiczne, bakteriologiczne,
  • markery nowotworowe, mammografia, biopsja cienkoigłowa,
  • nielimitowane badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem, badanie kału i moczu,
 • pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne (iniekcje, opatrzenia ran, zmierzenie ciśnienia),
 • profilaktykę: szczepienia p/grypa i WZW Typu A i B, podanie anatoksyny przeciwtężcowej,
 • assisatnce medyczne,
 • Infolinię całodobową,
 • badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym,
 • wizyty domowe.
 • dostęp do placówek na terenie całej Polski.

Wspólnoty

Wspólnoty – od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty i OC zarządu wspólnoty
Przedmiot ubezpieczenia : Budynek mieszkalny wraz z instalacjami, dźwigami osobowymi, domofomami i pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania obiektu- od ognia i innych zdarzeń losowych, huraganu, deszcze nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śnigu lub lodu, uderzenai pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub budowli, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, następstw szkód wodociągowych, przepięcia, dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym zakresem ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia budynku w wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej w zależności od wieku budynku i przeprowadzonych remontów.

Majątkowe dla małego i średniego biznesu

Nasza Agencja wyszuka dla Państwa najlepszą i najtańszą ofertę dostosowaną do specyfiki branży w jakiej Państwo działacie. W ramach ubezpieczeń firm mogą Państwo ubezpieczyć zarówno swój majątek jak i zabezpieczyć się na wypadek roszczeń osób trzecich związanych z wykonywaną przez Państwa działalnością.

Współpracujemy z wieloma Towarzystwami i dzięki temu mamy możliwość indywidualnej negocjacji zniżek.

 

Masz kilka lokalizacji 

Możesz zawrzeć jedną polisę dla wszystkich lokalizacji Twojej firmy oraz dopasować ochronę do specyfiki dzialaności w każdym miejscu.

 

Wynajmujesz lokal, budynek

Mamy rozwiązania dla wynajmujących budynek lub lokal na cele gospodarcze lub co najmniej 2 lokale na cele mieszkalne.

Zatrudniasz pracowników 

Rekomendujemy ubezpieczenie pracodawcy na wypadek szkód wyrządzonych własnym pracownikom, w tym również uszkodzenia ich mienia np. rzeczy osobistych oraz szkód wyrządzonych przez pracowników innym osobom np. klientom Twojej firmy.

 

Co daje ubezpieczenie Twojej Firmy? W zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia, polisa przydać się w razie:

 • zniszczeń budynku, lokalu lub elementów reklamowych
 • zniszczenia lub utraty maszyn i urządzeń
 • utraty lub zniszczenia sprzętu elektronicznego
 • szkód w wynajętym lokalu
 • kradzieży lub zniszczenia wartości pieniężnych
 • stłuczenia szyb i szklanych elementów
 • graffiti lub wandalizmu
 • utraty lub uszkodzenia towaru w transporcie
 • stwierdzenia, że potrzebna jest pomoc fachowca

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo-kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego oraz pełnomocników ubezpieczającego.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wynikającego z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe, takie jak:

 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem USA, Kanady i terenów pozostających pod ich jurysdykcją

 • OC za szkody w pomieszczeniach i budynkach będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o podobnym charakterze

 • OC za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

 • OC za szkody osobowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego

 • OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego

 • OC za szkody w środkach transportu należących do osób trzecich powstałych podczas lub wskutek ich załadunku i rozładunku

 • OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych

 • OC za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez

 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców

 • OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego

 • OC za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia

 • OC wspólnoty mieszkaniowej

 • OC za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktu finalnego, powstającego dopiero w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami (pomieszanie, połączenie)

 • OC za szkody poniesione przez osoby trzecie, z powodu wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przerobione za pomocą maszyn, urządzeń i ich części wyprodukowanych, dostarczonych, montowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego

 • OC za szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub dalszej obróbki nie może być sprzedany

 • OC za koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad

 • OC za szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkody wynikłe z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o parametrach innych iż uzgodnione

 • OC za czyste szkody majątkowe

 • OC za szkody wynikłe z posiadania czy użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje

 • OC za szkody wynikłe z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych

 • OC za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu

Transportowe

Proponujemy kompleksową ochronę ubezpieczeniową obejmującą następujące ryzyka:

 • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym .
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym.
 • Kabotaż na terenie Niemiec i pozostałych krajów UE
 • OC spedytora (OCS)
 • Zawodowe przewoźnika (pod licencję)
 • Cargo (mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym)
 • Koszty leczenia kierowców za granicą
 • Asisstance dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5T
 • Ubezpieczenie szkód w naczepach ciągnionych usługowo (trucking)

 

OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP) przeznaczone jest dla firm transportowych wykonujących zarobkowy przewóz towarów w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie drogowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi on zgodnie z konwencją CMR (dla transportu międzynarodowego) oraz polskim Prawem Przewozowym (dla transportu krajowego) za:

 • szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem (utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej),
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie do wysokości: kwoty przewoźnego (dla transportu międzynarodowego) lub podwójnej kwoty przewoźnego (dla transportu krajowego).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej  powinien być rozszerzony przynajmniej o:

 • szkody powstałe wskutek kradzieży i rozboju (rabunku, kradzieży zuchwałej)
 • parkowanie poza parkingami strzeżonymi
 • utylizację pozostałości po szkodzie
 • utratę lub uszkodzenie kontenerów, palet, opakowań,
 • neutralizację lub brak przewoźnika w liście

 

Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie CARGO jest to ubezpieczenie mienia (towaru, ładunku) w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym.Ubezpieczenie CARGO chroni właściciela towaru przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem towaru.

Najczęściej zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe w zakresie i wskutek przyczyn określonych w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (Institute Cargo Clauses) m.in.: Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 – ICC (A) 1/1/09 – formula all risks, choć często spotyka się węższy zakres ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie kabotażowe

Kabotaż w transporcie drogowym to przewóz między miejscami położonymi na terenie tego samego kraju UE przez przewoźnika zarejestrowanego za granicą.

Przykładem jest transport wykonywany przez polskiego przewoźnika na terenie Niemiec (np. Hamburg – Berlin), Francji (np. Paryż – Lyon), Hiszpanii (np. Madryt – Barcelona), Włoch (np. Rzym – Turyn) itd.

W maju 2009 roku minął okres przejściowy, w którym polscy przewoźnicy nie mogli świadczyć usług przewozów kabotażowych.
W przypadku kabotażu na terenie Niemiec ubezpieczenie jest obowiązkowe , wymóg oraz zakres ubezpieczenia określa Niemiecka Ustawy o Towarowym Transporcie Samochodowym. Posiadanie ubezpieczenia kabotazowego na terenie Niemiec podlega kontroli BAG (odpowiednik ITD)

Ubezpieczenie zawodowe przewoźnika (do licencji)

Dla otrzymania i/lub wznowienia licencji konieczne jest złozenie zabezpieczenia na sume 9000 EUR za pierwszy i 5000 EUR za każdy kolejny pojazd.

Od 4 grudnia 2011 roku jest akceptowane jedynie zabezpieczenie w postaci polisy lub bilansu.

Posiadamy w ofercie zakceptowane przez BOTM (Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego) ubezpieczenie od POLSKIEGO Ubezpieczyciela związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.